fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. Úvodné ustanovenia
 • Magdaléna Furková, IČO: 46258957, so sídlom Žitná 6, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len „Poskytovateľ“), vydáva Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) o poskytovaní svojich služieb, ktoré sú platné pre celé územie Slovenskej republiky.
 • VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
 • VOP sa vzťahujú na poskytovanie Služieb, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
 • Pojmy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkovo-právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.
 • Zaplatením ceny za objednanú Službu Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a Reklamačným poriadkom Poskytovateľa (www.yourcoach.sk).
 1. Definícia pojmov
 • Poskytovateľ – Ing. Magdaléna Furková
 • Objednávateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Poskytovateľom Zmluvu o poskytnutí Služby.
 • Služba – všetky produkty zverejnené na stránkach Poskytovateľa: organizovanie kurzov, školení a seminárov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.
 • Zmluva o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva“) vzniká riadnym a úplným vyplnením objednávkového formulára (ďalej len „Prihláška“) Objednávateľom a následne potvrdená Poskytovateľom, prípadne zaslaním Prihlášky e-mailom na info@yourcoach.sk.
 • Užívateľ – fyzická osoba, ktorá využíva Služby dodané Poskytovateľom, t.j. napríklad osobne sa zúčastní kurzu, ktorý na základe Zmluvy objednal Objednávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky potrebné informácie, potrebné k plnohodnotnému využívaniu objednanej služby, vyplývajúce zo Zmluvy, najmä zásady účasti na objednanej Službe. Objednávateľ sa zaväzuje, že pre Poskytovateľa zabezpečí všetky potrebné súhlasy Užívateľa, nevyhnutné pre riadne plnenie objednanej Služby.
 • Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nevyužíva poskytované Služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Cena – hodnota Služby, čiastka na úhradu, dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Nie sme platcami DPH.
 • Oddeliteľnosť – neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.
 • Vzťah Zmluvy a VOP – v prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak
 • Doručovanie – Poskytovateľ aj Objednávateľ plne uznávajú elektronickú komunikáciu, t.j. doručovanie písomností prostredníctvom webu Poskytovateľa (www.yourcoach.sk), prípadne prostredníctvom e-mailu Poskytovateľa (info@yourcoach.sk) a e-mailu Objednávateľa, uvedeného v Prihláške
 1. Predmet plnenia 
 • Doručovanie – Poskytovateľ aj Objednávateľ plne uznávajú elektronickú komunikáciu, t.j. doručovanie písomností prostredníctvom webu Poskytovateľa (www.yourcoach.sk), prípadne prostredníctvom e-mailu Poskytovateľa (info@yourcoach.sk) a e-mailu Objednávateľa, uvedeného v Prihláške.
 • Poskytované služby a kurzy sú zverejnené na stránke yourcoach.sk
 • Niektoré poskytované kurzy Poskytovateľa služieb sa skladajú z viacerých častí (ďalej len „moduly“).
 1. Zakúpenie Služby 
 • Kurzy je možné zakúpiť ako jednotlivé moduly alebo ako celok.
 • Po doručení Prihlášky zo strany Objednávateľa je Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa služieb vystavená faktúra na celú sumu kurzu jednorázovo alebo v pravidelných mesačných splátkach, ktorá mu bude zaslaná na jeho e-mailovú adresu, uvedenú v Prihláške. Po uhradení faktúry má Objednávateľ garantované miesto v kurze. Faktúry sú splatné do termínu konania kurzu alebo 14 dní, v závislosti ktorý z termínov je skôr.
 • Po úhrade zálohovej faktúry vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi daňový doklad – potvrdenie o prijatí platby a po dodaní služby vystaví Poskytovateľ – faktúru za poskytnuté služby. Všetky daňové doklady – faktúry zasiela Poskytovateľ služieb Objednávateľovi elektronicky na adresu uvedenú Objednávateľom v Prihláške, s čím Objednávateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre.
 1. Elektronické produkty

 

 • Elektronické produkty je možné si zakúpiť cez stránku yourcoach.sk alebo priamo na email: info@yourcoach.sk.
 • Po doručení Objednávky zo strany Objednávateľa je Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa elektronického produktu vystavená faktúra, ktorá mu bude zaslaná na jeho e-mailovú adresu, uvedenú v Objednávke. Faktúry sú splatné do 14 dní. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa uvedeného na faktúre, bude Objednávateľovi sprístupnený obsah elektronického produktu.
 1. Storno Prihlášky 
 • V prípade, že sa nebude Objednávateľ (resp. Užívateľ) môcť zúčastniť kurzu, na ktorý sa prihlásil, je po dohode s lektorkami možný presun na nasledujúci kurz.
 • Ak na strane Objednávateľa (resp. Užívateľa) vzniknú závažné dôvody, pre ktoré vynechá niektorý z modulov kurzu, má možnosť nahradiť si ho v ďalšom priebehu kurzu bez ďalších poplatkov, uvedené sa vzťahuje iba na jeden modul v rámci jedného objednaného kurzu.
 • Preloženie účasti na module je možné jedenkrát bez poplatku, pokiaľ Objednávateľ (resp. Užívateľ) oznámi svoju neúčasť na module minimálne sedem (7) a viac kalendárnych dní pred dňom, v ktorom sa uskutoční modul. Pokiaľ bola účasť Objednávateľa (resp. Užívateľa) na module v prechádzajúcom období preložená, ďalšie preloženie je možné s poplatkom vo výške 50 % z ceny modulu, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe zálohovej faktúry Poskytovateľa.
 • Po doručení Prihlášky zo strany Objednávateľa je Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa služieb vystavená zálohová faktúra na celú cenu kurzu spolu s DPH, ktorá mu bude zaslaná na jeho e-mailovú adresu, uvedenú v Prihláške. Po uhradení celej ceny kurzu zo zálohovej faktúry má Objednávateľ garantované miesto v kurze.
 • Ak Objednávateľ (resp. Užívateľ) oznámi svoju neúčasť na zakúpenom module menej ako sedem (7) kalendárnych dní pred začiatkom modulu, môže si modul nahradiť, pokiaľ uhradí zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny modulu. V prípade, že zmluvnú pokutu Objednávateľ neuhradí, účasť na module mu prepadne.
 • V prípade, že sa Objednávateľ (resp. Užívateľ) nezúčastní kurzu z akéhokoľvek dôvodu a neoznámi svoju neúčasť podľa odsekov 5.3 a 5.4 tohto článku, tak Objednávateľ nemá nárok na vrátenie ceny za modul a v prípade neúčasti na celom kurze za celý kurz.
 • Pokiaľ Objednávateľ (resp. Užívateľ) preruší kurz bez predchádzajúcej dohody s lektorkami, úhrada za kurz mu nebude vrátená. V kurze bude môcť pokračovať až po opätovnom uhradení chýbajúcich modulov.
 • Prerušenie kurzu je možné len zo závažných dôvodov po individuálnej dohode s lektorkami.
 • Medzinárodne platný certifikát môže byť udelený len tým Objednávateľom (resp. Užívateľom), ktorí sa zúčastnia všetkých modulov a počas kurzu preukazujú progres v . Toto sa týka kurzov, kde je medzinárodný certifikát uplatniteľný. Individuálne konzultácie a mentoringy počas kurzu sú možné, cena kurzu ich však nezahŕňa. Právne vzťahy výslovne neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 • Objednávateľ má právo od Zmluvy o kúpe služby odstúpiť, a to písomným oznámením o odstúpení, ktoré je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi (ďalej len „Odstúpenie“). Pri Odstúpení je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie objednanej Služby: a) 0% storno poplatok z ceny – ak je Odstúpenie doručené v čase dlhšom ako 2 (dva) kalendárne mesiace pred termínom začatia kurzu. b) 50 % storno poplatok z ceny za objednanú Službu – ak je Odstúpenie doručené v čase kratšom ako 2 (dva) kalendárne mesiace pred termínom začatia kurzu a zároveň v čase dlhšom ako 2 (dva) kalendárne týždne pred termínom začatia kurzu; c) 100 % storno poplatok z ceny za objednanú Službu – ak je Odstúpenie doručené v čase kratšom ako 2 (dva) kalendárne týždne pred termínom začatia kurzu.
 • Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od Zmluvy (Objednávky) odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo každého Objednávateľa odstúpiť od zmluvy i v iných prípadoch, v ktorých to tieto VOP výslovne ustanovujú.
 • Zrušenie / zmena termínu individuálnej koučovacej hodiny alebo mentoringu sa musí uskutočniť v dostatočnom časovom predstihu pred dohodnutým termínom, inak bude služba účtovaná ako dodaná.
 1. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 • Ak Objednávateľ (resp. Užívateľ) oznámi svoju neúčasť na zakúpenom module menej ako sedem (7) kalendárnych dní pred začiatkom modulu, môže si modul nahradiť, pokiaľ uhradí zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny modulu. V prípade, že zmluvnú pokutu Objednávateľ neuhradí, účasť na module mu prepadne. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať informácie týkajúce sa objednaného kurzu, ako i oboznamovať Objednávateľa so zmenami súvisiacimi s kurzom.
 • Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania Služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú Objednávateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na webovom sídle Poskytovateľa (www.yourcoach.sk) alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Prihláške.
 • Ak Objednávateľ najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní Služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Objednávateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. VOP v aktuálnom znení sa vzťahujú aj na zmluvné vzťahy Poskytovateľa a Objednávateľa, ktoré vznikli pred ich účinnosťou.
 • Objednávateľ (resp. Užívateľ) berie na vedomie a súhlasí s tým, že: a) počas kurzu sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými Poskytovateľom; b) poskytne Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie objednanej Služby (kurzu).
 • Objednávateľ (resp. Užívateľ) sa okamihom začatia užívania Služby zaväzuje, že ju bude užívať v súlade s VOP, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Porušenie VOP Objednávateľom (resp. Užívateľom) oprávňuje Poskytovateľa k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Služieb. Ak bude prístup k Službám z dôvodu preukázaného porušenia VOP Objednávateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 • Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v Prihláške pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných a kontaktných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej Prihláške Objednávateľa a Objednávateľ zodpovedá za tým spôsobenú škodu Poskytovateľovi.
 • Zároveň sa Objednávateľ zaväzuje vyplniť pri objednaní Služby pre viacerých Užívateľov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v Prihláške.
 • Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi podľa 4.2.
 1. Zmena poskytovania Služieb 
 • V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú Poskytovateľovi zabezpečiť objednanú Službu, lektora podľa uzavretej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jej zmenu alebo Službu zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet Účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.
 • Pri zrušení kurzu zo strany Poskytovateľa má Objednávateľ právo voľby, či od Zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu inej Služby.

 

 1. Reklamácia 
 • Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom je upravený v Reklamačnom poriadku Poskytovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovom sídle Poskytovateľa (yourcoach.sk).
 • Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknuté prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Objednávateľovi (resp. Užívateľovi).
 1. Ochrana osobných údajov 
 • Osobné údaje Objednávateľa (resp. Užívateľa) sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General data Protection Regulation) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018.
 • Poskytovateľ (v zmysle uvedených právnych úprav ako Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje Objednávateľa (resp. Užívateľa), ktorý je fyzickou osobou, v nevyhnutne nutnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo ako aj ďalšie údaje uvedené v prihláške (ďalej len ako „osobné údaje“) na právnom základe za účelom poskytnutia Služby. Osobitný súhlas Objednávateľa (resp. Užívateľa) sa v tomto prípade nevyžaduje.

      11. Riešenie sporov

 

 • Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.
 • Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.
 • Poskytovateľ aj Objednávateľ uzatvorením Zmluvy akceptujú vôľu riešiť prípadné vzájomné spory ohľadom uzatvorenej Zmluvy dohodou.

      12. Osobitné dojednanie

         Kurzov sa môže zúčastniť len Objednávateľ (vrátane Užívateľov, ktorých prihlási Objednávateľ), ktorý dovŕšil vek 18 (osemnásť) rokov.

 

 1. Záverečné ustanovenia 
 • Zmluva a VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku.
 • Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 • Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom sídle Poskytovateľa (www.yourcoach.sk). Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2020.